2. feb, 2018

Social communication in Autism-webinar

I offered you this last year and want to make this again If you are answering before February 5 you will have the same bonuses as last time. This is social communication ,storytelling from Benjamin's and my fairytales. this is in Module 1,2,3 Module1,2,3the third step. The first is Sensory stimulation the second is Movement. Those 3 steps is my copyrighted method. I started up autistic aesthetic program in  Lindeparken at Enskede gårds gymnasium in 2000 and the Same in Ottelinskolan in Uppsala in 2004. the same in work for Autism in Fri Form at 2014, Before that I started up this in Sätragårdsskolan in Stockholm that is today Broskolan in Långbro at 1995 In Östra Vallabrink Särskola Täby in 1996.In Lyckan at Enigma Omsorg Ab at 1996-2000. I worked with handicap politics and started integration after the human rights 1997 to December 2006 for the green Party. I worked as a special pedagogue and a temporary teacher in arts , dancing and Social science in Schools in Stockholm’s county 2005-2010 and used my method to help kids in Neuropsychiatric areas. Pias dansar o målarI was having 25 art exhibitions together with Benjamin and talked about my method in Social communication and arts both visual art and dance.Benjamins art I started my wellness in 2005 and UrdansUrmåleri in dance, art and wellness and expression. I also influenced the living place where Benjamin lives at Uppsala since 2002.I researched in Special pedagogic and made a computer program that was tested on 
Autistic students and ordinary pre-School children, I started my vision with free time activities for children with Autism to find their role as adult in 1995. I started up an opera project for Skärholmen  Stockholm’s community at the European culture year of 1998 and it was very successful with kids learning to sing and a mixture with professionals opera singers and even refuges learning Swedish together with kids in the neuropsychiatric diagnoses. In Stockholm’s Skolförvaltning I started up an investigation about free time activities and after that coached other communities in spreading out a demand for free time activities in Stockholm’s county for kids with Autism .referensKontaktWellnessEnglish,specialpedagSocial skillsMin pedagogik autism
www.piaalife.se

I
 have to say that nobody is licensed in Module 1,2,3 and I will ask people to get licensed as It is my method and most of them are not qualified so therefore I have to do their jobs for ages. That I  will stop to do now as I am not paid for it. So until now nobody having the qualification that I want them to have.

 

More videos on Pia Lebsund Face book

Jag erbjöd dig det här förra året och vill göra det igen Om du svarar före den 5 februari får du samma bonus som förra gången. Det här är social kommunikation, berättande från Benjamins och mina sagor. detta är i modul 1,2,3 module, tredje steg. Den första är Sinnesstimulering den andra är rörelser. Dessa 3 steg är min upphovsrättsskyddad metod. Jag startade autistiskt estetiskt program i Lindeparken på Enskede gårds gymnasium år 2000 och Samma i Ottelinskolan i Uppsala 2004. Samma i arbete för autism i Fri Form år 2014, Innan börjadejag detta i Sätragårdsskolan i Stockholm som idag är Broskolan i Långbro 1995 i Östra Vallabrink Särskola Täby 1996. I Lyckan på Enigma Omsorg Ab 1996-2000.Module1,2,3referensBenjamins konst-Min pedagogik autismPias dansar o målarKontakt

Jag arbetade med handikapppolitik och började integrera efter mänskliga rättigheter 1997 till december 2006 för de gröna. Jag arbetade som specialpedagog och en tillfällig lärare inom konst, dans och samhällsvetenskap i skolor i Stockholms län 2005-2010 och använde min metod för att hjälpa barn i neuropsykiatriska områden. Pias dansar o målar Jag hade 25 konstutställningar tillsammans med Benjamin och pratade om min metod i social kommunikation och konster både bildkonst och dans. Benjamins konst Jag startade min hälsa 2005 och UrdansUrmåleri i dans, konst och välbefinnande och uttryck. Jag har också påverkat den bostad där Benjamin bor i Uppsala sedan 2002. Jag forskat på specialpedagogik och gjorde ett datorprogram som testades på Autistiska elever och vanliga förskolebarn började jag min vision med fritidssysselsättningar för barn med Autism att hitta sin roll som vuxen år 1995.

Jag startade ett operaprojekt för Skärholmen Stockholms gemenskap vid det europeiska kulturåret 1998 och det var mycket framgångsrikt med barnen att lära sig sjunga och en blandning med professionella opera sångare och till och med flyktingar som läser svenska tillsammans med barn i neuropsykiatriska diagnoser. I Stockholms Skolförvaltning inledde jag en undersökning om fritidsåtgärder och därefter coachade andra med att igångsätta fritidssysselsättningar i Stockholms län för barn med autism. www.piaalife.se

Jag måste säga att ingen är licensierad av mig i Module 1,2,3 och jag kommer att be folk att vara licensierade eftersom det är min metod.De flesta är inte kvalificerade så därför måste jag göra deras jobb.Det kommer jag sluta göra nu eftersom jag inte betalas för det.

Fler videor på Pia Lebsund Face book

Pia Lebsund Min upphovskyddade copyrightade metdo Module 1,2,3.

Senaste kommentaren

26.06 | 07:19

Om du som pressansvarig, journalist eller bloggare vill beställa ett kostnadsfritt recensionsexemplar, sänd ett e-postmeddelande till press@bod.se och ange följande:
- bokens titel och författarens na

23.06 | 09:53

<a href="https://www.igmguru.com/data-science-bi/power-bi-certification-training/"> power bi certification</a>

23.06 | 09:52

I read your post. It is very informative and helpful to me. I admire the message valuable information you provided in your article.
<a href="https://www.igmguru.com/data-science-bi/power-bi-certificat

Dela den här sidan