13. sep, 2015

Hur man behandlat sina anställda i bondesamhället och barn som föddes samt sinneslöa 1800-talet.

Frankrike erbjöd under 1800 talet

utbildning även till ”idioter” som

var dåtidens benämning och i Sverige kom detta att ske under senare delen av 1800

-talet. Kring sekelskiftet hade de flesta landsting egna skoldaghem.

En intressant specialpedagogisk aspekt är den tidsperiod när vårdideologin

svängde från synsättet hur man skyddar sinnes slöa mot samhället till synsättet hur man skyddar samhället mot sinnes slöa.

Darwin presenterade sin teori att den bäst anpassade överlever och utifrån det uppstod socialdarwinism där man ansåg

att okontrollerat barnafödande av ”odugliga medborgare” skulle leda till civilisationens undergång.

Sverige antogs steriliseringslagen 1934 som lagen medförde. I betänkandet fann man att många personer steriliserades därför att de var svagbegåvade och sterilisering till följd av svagbegåvning var vanligt under fyrtiotalet för att sedan bli mer sällsynt under sextiotalet

och sjuttiotalet.(SOU 2000:20) Britta Kalela Examensuppsats 2013

Jag kom ihåg när föräldrar lämnade iväg sina barn långt in på 1970-talet till institution och uppmanades att inte ha kontakt. Jag fick se en film när jag gick på förvaltningslinjen på gymnasiet.
Jag läste om hur BÖNDER UTNYTTJADE SINA PIGOR OCH förgrep sig på dem. Barnen blev begravda som troll i skogen. Det var vanligt i bondesamhället att utnyttja sin personal till egna behov och det gjordes frekvent. Sinneslöa dödades. Synsättet att döda och förgripa sig på andra har levt vidare från Sverige bondesamhälle till dagens tid. Det förekommer fortfarande i mindre byar och framför allt institutioner med begränsad insyn. Sedan under 1990 talet har det blivit en prislapp på att tjäna pengar på gruppen genom att öppna olika fristående behandlingsenheter med avtal som är tvivelaktiga. Det är den nya mjölkkon att för Staten tjäna pengar på den här gruppen och vissa företagare som utför tjänsterna.Föräldrar kränks och måste ibland också behandlas. Maktutövarna är de som bestämmer., media och de som bestämmer vilka utbildningsinsatser dessa barn får.

France offered in 1800
training also to "idiots" who
was the past and name in Sweden, this came to happen during the latter part of 1800
century. Around the turn of the century had the most county councils own preschools.
An interesting special educational aspect is the period when the care ideology
swung from the approach how to protect mentally deficient to the society to approach how to protect society against the mentally deficient.
Darwin presented his theory that the best adapted survive and from there was Social Darwinism, which considered
the uncontrolled birth rate of "disabled citizens" would lead to the end of civilization.

Sweden adopted sterilization law in 1934 as the law meant. The report found that many people were sterilized because they were weak talented and sterilization due to weak talent was common during the forties and then become more scarce during the sixties
and seventies. (SOU 2000: 20) Britta Kalela Degree thesis 2013

I remember when the parents left their children away well into the 1970s to the institution, and asked not to have contact. I was watching a movie when I went to the administration line in high school.
I read about how FARMERS used his maids and molested them. The children were buried as a witch in the woods. It was common in the farming community to use its personnel for their own needs and there were frequent. Sinn Dull killed. The approach of killing and molesting others have survived from Sweden agricultural society to today's time. There still exist in small villages and above all institutions with limited visibility. Since the 1990's there has been a price tag of making money on the group by opening various independent processing units with contracts that are questionable. It is the new dairy cow to have money from to the State monetizes this group and some entrepreneurs who perform the services. The parents violated and must sometimes also be treated. Power practitioners are the one who decides. Media and those in the education these children receive.

Senaste kommentaren

26.06 | 07:19

Om du som pressansvarig, journalist eller bloggare vill beställa ett kostnadsfritt recensionsexemplar, sänd ett e-postmeddelande till press@bod.se och ange följande:
- bokens titel och författarens na

23.06 | 09:53

<a href="https://www.igmguru.com/data-science-bi/power-bi-certification-training/"> power bi certification</a>

23.06 | 09:52

I read your post. It is very informative and helpful to me. I admire the message valuable information you provided in your article.
<a href="https://www.igmguru.com/data-science-bi/power-bi-certificat

Dela den här sidan