8. sep, 2015

Jaha nu är hösten här med besked allt regnande och snorande på tunnelbanor har gjort attjag blivit

Det var ett himla regnande i sommar. Då passade jag på att skriva de här böckerna som du kan läsa om på bloggen. Fantastisk va? Så enkelt är det inte. Varför händer det mig? Har jag skrivit och skrivit om i över sju år och först blivit refuserad av fin förlagen. Efter många positiva uppmaningar från er i sociala medier i ett par år, vågar jag skriva den. Tänkte först skriva den på engelska. Module 1,2,3 är från ursprungs kompendiet Grundträning för barn och ungdomar för barn med autism som jag skrev 1995. Jag jobbade som budgetsekreterare på Stockholms skolförvaltning och budgeterade fritids för Stockholms alla skolor. Något stämde inte när jag såg att min egen grabb inte fick fritids som andra ungar hade. Jag började kolla runt och förstod att det var så för flera barn. Jag bad att göra en pilotstudie om detta och såg att de flesta hade ingenting och enbart aktiva föräldrar som gjorde något efter skolan gav fritid för sina barn med autism. När de var fjorton år flyttade de till en institution. Jag gjorde enkäten till utvalda familjer som hade diagnoser på sina barn genom habiliteringen och de svarade anonymt. Min chef fick kalla fötter och det var enklare att sparka mig från mitt jobb. Uselt eller hur? men han hade belägg från Autistiska föreningen vars vice ordförande skrev ett brev att de inte prioriterade min undersökning då skolfrågan var viktigare. Det såg min chef som ett tecken att det jag gjorde var inte betydelsefullt. Jag fick avgångsvederlag.

Jag frilansade som konsult i att igångsätta fritidsaktiviteter för Huddinge, Täby och Vallentuna kommun för en låg ersättning. Utan mitt avgångsvederlag skulle jag inte kunna genomföra detta som ingen annan påbörjat. Kommunerna tog inte sitt ansvar trots det var lagstadgat . De levde på att föräldrar inte kände till detta. Hade det varit föräldrar till vanliga ungar som blivit diskriminerade för att de dricker, knarkar eller har cancer hade det varit ett helt annat liv i källan. Men den här tysta nedtryckta gruppen som fått höra att det är mammans fel att ungen blir autistisk  teg bara och skämdes. Module 1,2,3 är en vidareutveckling av kompendiet jag skrev på 1995. Nu har forskning i b. la USA hittat det jag redan prövat som rörelser gör barn mer friska i sin autism. Jag själv fick inte disputera på grund av professorn diskriminerade mig på flera sätt, men det är en annan historia.

Sedan skrev jag exempel på Module 1,2,3 på engelska då jag vänder mig till en internationell grupp föräldrar. Sensory stimulation. Water, Food, Seasons, Food, Social skills och Pedro. Pedro är en social berättelse om en pojke som lever utanför Mexico och finns både på svenska och engelska. På Svenska heter den Det här är Pedro. Sedan skrev jag My inner journey efter ett år med den gruppen ledd av Christie Marie Sheldon. Boken är för den som varit i min grupp. Vi var ca 500 personer från hela världen. Enbart du som gjort meditationer och andra esoteriska övningar i minst 30 år  och helst ännu längre kan förstå det jag beskriver och ritar där. Inget för nybörjaren. Sommar är en rolig bok som jag illustrerar dråpliga situationer från somrar. Jag har sparat ihop flera somrar för att få ihop den här boken. snart kommer det jag lovat om Mat och recept som min son äter. Benjamins mat och recept på svenska och Benjamins Food and Recipes på engelska. Benjamins konst-såhär gick det till är ett urval från tjugofem olika utställningar från 1990 till 2013 . Boken beskriver hur svårt det var att få en förståelse för hur viktigt färger, former och skapande är för Benjamin. Lärare och annan personal skrattade åt mina försök att lära Benjamin färgerna att han skiljde på t ex ljusblått och mörkblått. Det var bortkastad tid tyckte de. Undrar om skrattet fastnar i halsen när de nu får läsa att Benjamin kan förstå sitt veckoschema på grund av olika färger. Han kan spela instrument på grund av olika färger istället för noter och han har fått  kommunikations uttryck då ni misslyckades med att lära honom läsa och skriva. Jag tycker att man bör kolla vilka egenskaper blivande lärare och specialpedagoger samt personal som arbetar med personer som har autism har för att kvalificera sig för jobbet. Många jag mött genom åren har stora empatistörningar och aggressioner som de inte kan handskas med. Det ska inte vara en förälders ansvar att behöva coacha läraren på bekostnad av sin egen trygghet och anställning. Jag tvingades ta tjänstledigt med löneavdrag för att titt som tätt ta hem honom fån skolan då de misslyckades med det mest. De lyckades bara med det som jag coachade dem i. Jag har förlorat pensionspoäng och min hälsa.

 

Well now it is autumn here with a vengeance all the rain and the string end on the subways has become
it was a celestial rain in summer. I took the opportunity to write these books that you can read about on the blog. Amazing huh? So is not that simple. Why is this happening to me? I have written and written about for over seven years and at first been refused by the fine publishers. After many positive calls from your social media in a couple years, I dare to write it. First thought to write it in English. Module 1,2,3 are from the original compendium of basic training for children and adolescents for children with autism as I wrote in 1995. I was working as Financial Secretary at the Stockholm School Board and budgeted recreational Stockholm for all schools. Something did not fit when I saw that my guy did not have the leisure as other kids had. I started looking around and realized there were so many children. I asked to do a pilot study on this and found that most had nothing and only active parents who did something after school gave leisure for their children with autism. When was fourteen years old, they moved to an institution. I did the survey to selected families who had diagnoses of their children through rehabilitation and they answered anonymously. My boss got cold feet and it was easier to fire me from my job. Shoddily right? But he had evidence from Autistic Association whose vice-president wrote a letter that they are not prioritized my investigation when the school issue was important. It saw my boss as a sign that what I did was not significant. I received severance pay.

I freelanced as a consultant to initiate leisure activities for Huddinge, Täby and Vallentuna municipality at low cost. Without my severance pay, I would not be able to implement this like no other started. The municipalities did not take their responsibility despite it was legal. They lived that parents are not aware of this, it had been the parents of ordinary kids who have been discriminated against for the drinks, does drugs or has cancer, and it had been a completely different life in the source. But this silence oppressed group who had been told that it is the mother's fault that the kid is autistic so they just kept silent and ashamed. 1,2,3 Module is a further development of the Compendium I wrote in 1995. Now, research in b. La the US found what I already tried that movements make children more healthier in his autism. I myself did not argue because of the professor discriminated against me in several ways, but that's another story.

I wrote the example of Module 1,2,3 in English when I am speaking to an international group of parents. SensoryStimulation. Water, Food, Seasons, Food, Social Skills and Pedro. Pedro is a social story about a boy living outside Mexico and is available in both Swedish and English. On the Swedish name of this is Pedro. I wrote my inner journey after a year with the group led by Christie Marie Sheldon. The book is for those who have been in my group. We were about 500 people from all over the world. Only you who made meditation and other esoteric exercises at least 30 years time even longer to understand what I am is sometimes referred and draws there. Not for the beginner. Summer is a fun book that I illustrate hilarious situations from the summer. I have saved up several summers to get together this book. Soon there I promised on Food and recipes that my son eats. The titles are Benjamin food and recipes on the Swedish and Benjamin Food and Recipes in English. Benjamin's art-like was it is a sample of twenty-five different exhibitions 1990-2013. The book describes how difficult it was to get an understanding of how important colors, shapes and design as Benjamin. Teachers and other staff laughed at my attempts to teach Benjamin colors that he differed on such as light blue and dark blue. It was wasted time they thought. I am wondering if the laughter stuck in my throat as they now get to read that Benjamin can understand his weekly schedule because of different colors. He can play instruments because of different colors instead of notes and he has received such communication expressions when you failed to teach him to read and write. I think you should check what characteristics prospective teachers and special education teachers and staff who work with people who have autism have to qualify for the job. Many people I've met through the year’s great empathy disorders and aggression that they can not hand cut with. It should not be a parent's responsibility to have to coach the teacher at the expense of its own security and employment. I was forced to take a leave of absence with salary deductions to very often take him home ye school when they failed the most. They succeeded only with what I coached them in. I've lost pension, salary and my health.

 

Senaste kommentaren

26.06 | 07:19

Om du som pressansvarig, journalist eller bloggare vill beställa ett kostnadsfritt recensionsexemplar, sänd ett e-postmeddelande till press@bod.se och ange följande:
- bokens titel och författarens na

23.06 | 09:53

<a href="https://www.igmguru.com/data-science-bi/power-bi-certification-training/"> power bi certification</a>

23.06 | 09:52

I read your post. It is very informative and helpful to me. I admire the message valuable information you provided in your article.
<a href="https://www.igmguru.com/data-science-bi/power-bi-certificat

Dela den här sidan